Document Certification


เอกสารแปลทุกฉบับที่ลูกค้านำไปใช้เกี่บวกับกรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration New Zealand) ต้องถ่ายสำเนาและมีการเซ็นรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องโดยผู้มีสิทธิ์เซ็นทุกครั้ง ผู้ที่มีสิทธิ์เซ็นได้ เช่น

  • จัสติส ออฟ พีซ (JP)

  • ทนาย

  • เจ้าหน้าที่จดทะเบียน

  • ข้าราชการศาล