หมายเหตุ

การรับส่งงานทางไปรณีย์ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากค่าบริการแปล

ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาตรของเอกสาร ตัวอย่างเช่น

DLE Bag 125mm x 230mm $3 ซองขนาดปกติ

C4 Bag 250mm x 310mm $6.50 ซองขนาด A4

Overnight Courier is an ADDITIIONAL $3 ส่งแบบข้ามคืนถึงที่หมาย

หากคุณต้องการส่งเอกสารออกนอกประเทศ สามารถส่งอีเมล์มาปรึกษา ตีราคากันก่อนได้ค่ะ

คำเตือนสำคัญ:

กรุณาส่งสำเนาเอกสารที่ชัดเจนมาทุกครั้ง สำเนาที่หมึกจาง อ่านยาก มองตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นทำให้งานล่าช้า

และอาจจะเสียเวลาคุณต้องส่งสำเนามาใหม่

หลังจากแปลเสร็จทุกครั้ง ผู้แปลจะนำเอกสารฉบับแปลของลูกค้าให้ Justice of the peace ของนิวซีแลนด์เซ็นรับรองสำเนาและลงวันที่กำกับ